Kontaktid:

Kristiina Kodanik

kodanik@kompanii.ee, tel: 502 5370

Ard Kodanik

ard@kompanii.ee, tel: 512 3709

Kodanik Kompanii OÜ                                          
Reg.nr: 11488298
KMKR nr: EE101223029

Swedbank a/a EE10 2200 2210 4137 6967

 

 

Meeldivat koostööd soovides!

 

 

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta Kodanik Kompanii OÜ Klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad Kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. 

  1. MÕISTED

1.1 Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes soovib kaupu osta või kes on kaupade ostu sooritanud.
1.2 Kliendi isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmed on nt kliendiandmed nagu nimi, e-posti aadress, elukohaandmed, pangandusandme. 
1.3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav igasugune toiming sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine jne.
1.4. Vastutav töötleja – Kodanik Kompanii OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing, registrikood 11488298, asukoht Tartumaal, Tartu vald, Vahi küla, Müta 5, Eesti Vabariik, e-posti aadress kodanik@kompanii.ee ja telefoninumber 502 5370.

 

2. Töötlemise põhimõtted

Kodanik Kompanii peab Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.
2.1. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kliendile läbipaistev („seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus“).
2.2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus („eesmärgi piirang“)
2.3. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt („võimalikult väheste andmete kogumine“);
2.4. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata („õigsus“).
2.5. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Klienti tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse („säilitamise piirang“)
2.6. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid („usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“).

 

  3. Töötlemise eesmärgid

Kodanik Kompanii töötleb Kliendi isikuandmeid kas lepingu täitmiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Kodanik Kompanii töötleb isikuandmeid, mis on Kliendi poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber , sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, kauba tarnimise viis, kauba eest tasumisel kasutatud makseviis ja ostetud kaubad. 
Kodanik Kompanii töötleb Kliendi isikuandmeid:
3.1. Kliendiga Müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks; 

3.2. Kodanik Kompanii soetatud Kauba tarnimiseks ja kohaletoimetamiseks. Kui Klient valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi või kulleri, on Kodanik Kompanii õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Kliendini toimetamiseks; 
3.3. Arvete väljastamiseks ja Kliendile saatmiseks;
3.4. Kliendile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Kliendiga;
3.5. Kliendi teenindamiseks, muu hulgas Kliendi seadmete hoolduseks. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki Kliendi isikuandmeid;
3.6. Kodanik Kompanii uudiste ja muude Kodanik Kompanii poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni edastamiseks, mis Kodanik Kompanii arvates on Kliendile vajalik, saatmiseks e-posti teel. Kliendil on alati õigus nendest loobuda. 

 

  4. Säilitamise põhimõtted

Kodanik Kompanii säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. 
4.1. Juhul kui Kodanik Kompanii soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Kodanik Kompanii isikuandmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav. 
4.2. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab Kodanik Kompanii kuni Kliendi poolt esitatud andmete kustutamise taotluse täitmiseni.

 

5. Kliendi õigused

5.1. Õigus tutvuda enda andmetega. 
5.2. Õigus andmete parandamisele. 
5.3. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
5.4. Andmete ülekandmise õigus.
5.5. Õigus andmete kustutamisele. 
5.6. Õigus esitada vastuväiteid.

 

Kodanik Kompanii vastab Kliendi taotlustele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka. Kodanik Kompanii teavitab Klienti igast taolisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui Klient esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave võimaluse korral elektrooniliselt, kui Klient ei taotle teisiti. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

6. Turvalisus

Kodanik Kompanii rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juhul kui Klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas Andmekaitsetingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume Kliendil võimalusel Kodanik Kompanii-d koheselt sellisest juhtumist teavitada.
6.1. Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil kodanik@kompanii.ee
6.2. Kodanik Kompanii töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes e-poe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Kodanik Kompanii võib kasutada Kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Klient isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 

  7. Kehtivus ja muudatused 

7.1. Andmekaitsetingimused on Klientidele kättesaadavad Kodanik Kompanii kodulehel www.kompanii.ee
7.2. Kodanik Kompaniil on õigus Andmekaitsetingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest kodulehe kaudu.
7.3. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmise korral ei ole võimalik Registreeritud Kliendi kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Andmete kustutamise nõuet käsitleme Registreeritud Kliendi korral kui Registreeritud Kliendi konto lõpetamise soovi. 

 

8. Kontaktandmed

Küsimusetega mis on seotud käesoleva Andmekaitsetingimustega, palume võtta ühendust e-posti aadressil kodanik@kompanii.ee

Viimane Andmekaitsetingimuste uuendus on tehtud 16.06.2018.

© 2015 Kodanik Kompanii OÜ| kodanik@kompanii.ee |   Tel: +372 512 3709 |

  • Facebook Clean

© 2015 Kodanik Kompanii OÜ| kodanik@kompanii.ee |   Tel: +372 512 3709 |

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now